2015. De toekomst. Een heroriëntatie.
Onze rol.
Onze klanten.
Onze koers.

Verslag directie en
raad van commissarissen

Directieverslag

Wat is onze huidige rol en wat zou onze toekomstige rol kunnen zijn en wie hebben we nodig om dit te realiseren. Dé centrale vragen in het afgelopen jaar. We geven op allerlei wijzen invulling aan de participatiesamenleving, aan meer zelfredzaamheid als antwoord op onze afbrokkelende verzorgingsstaat. We zien een andere ordening in de samenleving ontstaan.

Lees verder

Verslag raad van commissarissen

Het jaar 2015 was een bijzonder jaar met de voorbereiding op de implementatie van de Participatiewet. De afbouw van de Wsw, in samenhang met onze nieuwe taakstelling rondom andere doelgroepen, noodzaakt tot een herbezinning op de activiteiten van MTB. De daaruit voortkomende voorgenomen reorganisatie kreeg de nodige aandacht en zal ook het komende jaar veel aandacht vragen. Er ligt nu een ambitieus strategisch plan “Werk van waarden”, waaraan de aandeelhouders zich gecommitteerd hebben.

Lees verder

Ondernemingsraad MTB

JAARVERSLAG 2015 ONDERNEMINGSRAAD MTB

Het jaar 2015 was vooral het jaar waarin de Participatiewet van kracht werd. De instroom van mensen die op 31 december 2014 een WSW-indicatie hadden, werd afgesloten. Als gevolg van bezuinigingen op de WSW-subsidie moet MTB het vanaf 2020 met minder geld doen. De gemeenteraden zouden in het verslagjaar een besluit nemen over de gevolgen hiervan voor MTB. Intussen werkte de directie van MTB aan een nieuwe missie en visie voor het bedrijf. De stakeholders van het bedrijf, inclusief de Ondernemingsraad (OR), schaarden zich achter de nieuwe missie en visie. De gemeenteraden van de aandeelhoudende gemeenten namen nog vóór de zomer van het verslagjaar hun besluit over de toekomst van MTB.

Lees verder

Financiën

TIP: Om 2015 met 2014 te vergelijken, kunt u de data in de tabel "swipen". U ziet de cijfers van 2015. Door met u vinger naar rechts te "swipen" ziet u de gegevens van 2014. Of gebruik de pijltjes boven de tabel.

Activa 2015 2014
Vaste activa € 6.191.000 € 6.097.000
Vlottende activa
- voorraden € 36.000 € 72.000
- debiteuren € 2.586.000 € 2.792.000
- vorderingen € 173.000 € 136.000
- vorderingen op participanten en aandeelhouders € 3.565.000 € 400.000
- overlopende activa € 654.000 € 618.000
- liquide middelen € 2.528.000 € 1.924.000
TOTAAL € 15.733.000 € 12.039.000
Passiva 2015 2014
Groepsvermogen € -/- 8.904.000 € -/- 8.904.000
Achtergestelde leningen vanuit aandeelhouders € 12.100.000 € 12.100.000
Garantievermogen € 3.196.000 € 3.196.000
Voorzieningen € 4.696.000 € 1.850.000
Overige langlopende schulden € - € -
Kortlopende schulden:
- crediteuren € 1.252.000 € 1.150.000
- belastingen en sociale premies € 1.579.000 € 1.523.000
- schulden aan kredietinstellingen € 1.044.000 € 692.000
- overige schulden € 3.966.000 € 3.628.000
TOTAAL € 15.733.000 € 12.039.000
Verlies- en Winstrekening 2015 2014
Omzet € 17.660.000 € 17.714.000
Inkopen e.d. € 4.003.000 € 3.346.000
Toegevoegde waarde € 13.657.000 € 14.368.000
Gemeentelijke bijdrage WSW € 1.002.000 € 1.032.000
Overige opbrengsten € 4.834.000 € 2.377.000
Totaal opbrengsten € 19.493.000 € 17.777.000
Loonkosten WSW personeel € 32.364.000 € 33.764.000
Rijkssubsidie WSW € 28.847.000 € 29.737.000
Subsidiesaldo € -/- 3.517.000 € -/- 4.027.000
Overige kosten WSW personeel € 1.032.000 € 1.395.000
Loonkosten overige doelgroepen € 1.232.000 € 1.089.000
Loonkosten niet-WSW personeel € 10.505.000 € 7.808.000
Overige kosten € 3.628.000 € 3.753.000
Totaal kosten € 16.397.000 € 4.045.000
Bedrijfsresultaat € -/- 421.000 € -/- 295.000
Resultaat deelnemingen € 421.000 € 295.000
Groepsresultaat € 0 € 0

Kengetallen

SOCIALE RESULTATEN
EN ONTWIKKELINGEN

TIP: Om 2015 met 2014 te vergelijken, kunt u de data in de tabel "swipen". U ziet de cijfers van 2015. Door met u vinger naar rechts te "swipen" ziet u de gegevens van 2014. Of gebruik de pijltjes boven de tabel.

KERNGEGEVENS PERSONELE BEZETTING 31-12-15 31-12-14
Bezetting fte's WSW (gemiddeld) 1.075,26 1.138,25
Bezetting fte's reguliere dienstverbanden 98,19 101,95
Bezetting fte's overige doelgroepen 32,98 27,23
Fte's in Begeleid Werken (gemiddeld) 53,59 55,88
DOELGROEP T/M 31-12-15
Groeibanen 65
Plaatsing binnen Transferium 313
WiW-trajecten 4
Werken met behoud van uitkering 67
Totaal 429
© 2016 MTB