2016.
Een jaar waarin we de fundamenten hebben gelegd voor een organisatie die meerwaarden gedreven en servicegericht is. Een organisatie waarin de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking succesvol vorm krijgt.

Verslag bestuur

MTB maakt momenteel een transitie door die aansluit bij de grote veranderingen in de maatschappij. Van MTB worden heel andere inzichten en competenties verwacht, vooral op commercieel gebied, alsmede de inrichting van het leerwerkbedrijf. MTB maakt de beweging door naar een meerwaarden gedreven en servicegerichte organisatie waarin de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking succesvol wordt vormgegeven.

Lees verder

Financiën

TIP: Om 2016 met 2015 te vergelijken, kunt u de data in de tabel "swipen". U ziet de cijfers van 2016. Door met u vinger naar rechts te "swipen" ziet u de gegevens van 2015. Of gebruik de pijltjes boven de tabel.

Activa 2016 2015
Vaste activa € 5.652.000 € 6.191.000
Vlottende activa
- voorraden € 40.000 € 36.000
- debiteuren € 2.783.000 € 2.586.000
- vorderingen op aandeelhouders € 1.958.00 € 3.565.000
- vorderingen op maatschappijen € 5.000 € 18.000
- belastingen en premies sociale verzekeringen € 104.000 € 79.000
- overige vorderingen en overlopende activa € 745.000 € 802.000
- liquide middelen € 1.959.000 € 2.528.000
TOTAAL € 13.246.000 € 15.805.000
Passiva 2016 2015
Groepsvermogen € -/- 8.904.000 € -/- 8.904.000
Achtergestelde leningen vanuit aandeelhouders € 12.100.000 € 12.100.000
Garantievermogen € 3.196.000 € 3.196.000
Voorzieningen € 3.408.000 € 4.696.000
Overige langlopende schulden € - € -
Kortlopende schulden:
- crediteuren € 1.228.000 € 1.253.000
- belastingen en sociale premies € 1.362.000 € 1.548.000
- schulden ter zake van pensioenen € 27.000 € 59.000
- schulden aan kredietinstellingen € 155.000 € 1.044.000
- overige schulden € 3.870.000 € 4.009.000
TOTAAL € 13.246.000 € 15.805.000
Verlies- en Winstrekening 2016 2015
Omzet € 17.611.000 € 17.660.000
Inkopen e.d. € 3.952.000 € 4.003.0000
Toegevoegde waarde € 13.659.000 € 13.657.000
Gemeentelijke bijdrage WSW € 933.000 € 1.002.000
Overige opbrengsten € 1.860.000 € 4.834.000
Totaal opbrengsten € 16.452.000 € 19.493.000
Loonkosten WSW personeel € 30.880.000 € 32.364.000
Rijkssubsidie WSW € 26.484.000 € 28.847.000
Subsidiesaldo € -/- 4.396.000 € -/- 3.517.000
Overige kosten WSW personeel € 1.193.000 € 1.032.000
Loonkosten overige doelgroepen € 1.146.000 € 1.232.000
Loonkosten niet-WSW personeel € 6.528.000 € 10.505.000
Overige kosten € 3.611.000 € 3.628.000
Totaal kosten € 12.478.000 € 16.397.000
Bedrijfsresultaat € -/- 422.000 € -/- 421.000
Resultaat deelnemingen € 422.000 € 421 .000
Groepsresultaat € 0 € 0

Kengetallen

TIP: Om 2016 met 2015 te vergelijken, kunt u de data in de tabel "swipen". U ziet de cijfers van 2016. Door met u vinger naar rechts te "swipen" ziet u de gegevens van 2015. Of gebruik de pijltjes boven de tabel.

KERNGEGEVENS PERSONELE BEZETTING 31-12-2016 31-12-2015
Bezetting fte's SW (gemiddeld) 989,94 1.054,40
Bezetting fte's reguliere dienstverbanden 91,10 98,19
Bezetting fte's overige doelgroepen - 32,98
Fte's Begeleid Werken (gemiddeld) 51,59 53,59
DOELGROEP T/M 31-12-2016 T/M 31-12-2015
Groeibanen - 65
Plaatsing binnen Transferium 267 313
WiW-trajecten - 4
Werken met behoud van uitkering 50 67
Totaal 317 429
© 2017 MTB