My video

2017.
"Werk van goede kwaliteit en dienstbaarheid aan de gemeenschap gaan goed samen"

Bestuursverslag

In 2017 hebben we goede vooruitgang geboekt met de implementatie van onze strategie. Sociaal , alsook financieel hebben we een goede prestatie geleverd. Ik ben blij te kunnen zeggen dat jaar twee van ons vijfjarenplan 2016-2020 een succes is.

Lees verder

Verslag raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen kijkt terug op 2017 als een jaar waarin hard gewerkt is om het strategisch meerjaren plan verder te operationaliseren. De Raad is nauw betrokken bij de grote uitdagingen waar de MTB organisatie onder leiding van de Raad van Bestuur de komende jaren voor staat. De Raad heeft als toezichthoudend orgaan samen met de bestuurder te maken met een complexe stakeholderomgeving waarin belangen zorgvuldig moeten worden afgewogen en ieder orgaan zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. De Raad van Commissarissen is van mening dat MTB over het jaar 2017 goede prestaties heeft weten te realiseren. Op een breed front is vooruitgang geboekt om de meerjaren strategie 2016 – 2020 te realiseren.

Lees verder

Financiën

TIP: Om 2017 met 2016 te vergelijken, kunt u de data in de tabel "swipen". U ziet de cijfers van 2017. Door met u vinger naar rechts te "swipen" ziet u de gegevens van 2016. Of gebruik de pijltjes boven de tabel.

Activa 2017 2016
Vaste activa € 5.562.000 € 5.652.000
Vlottende activa
- voorraden € 79.000 € 40.000
- debiteuren € 2.744.000 € 2.783.000
- vorderingen op aandeelhouders € 2.959.000 € 1.958.00
- vorderingen op maatschappijen € 66.000 € 5.000
- belastingen en premies sociale verzekeringen € 387.000 € 104.000
- overige vorderingen en overlopende activa € 1.750.000 € 745.000
- liquide middelen € 1.484.000 € 1.959.000
TOTAAL € 15.031.000 € 13.246.000
Passiva 2017 2016
Groepsvermogen € -/- 8.904.000 € -/- 8.904.000
Achtergestelde leningen vanuit aandeelhouders € 12.100.000 € 12.100.000
Garantievermogen € 3.196.000 € 3.196.000
Voorzieningen € 1.986.000 € 3.408.000
Overige langlopende schulden € - € -
Kortlopende schulden:
- schulden aan kredietinstellingen € 1.490.000 € 155.000
- crediteuren € 1.079.000 € 1.228.000
- schulden aan aandeelhouders € 2.411.000 € 509.000
- belastingen en sociale premies € 1.386.000 € 1.389.000
- overige schulden € 3.483.000 € 3.361.000
TOTAAL € 15.031.000 € 13.246.000
2017 2016
Omzet € 16.208.000 € 17.611.000
Inkopen e.d. € 4.282.000 € 3.952.000
Toegevoegde waarde € 11.926.000 € 13.659.000
Gemeentelijke bijdrage WSW € 877.000 € 933.000
Overige opbrengsten € 1.560.000 € 1.860.000
Totaal opbrengsten € 14.363.000 € 16.452.000
Loonkosten WSW personeel € 29.226.000 € 30.880.000
Rijkssubsidie WSW € 25.301.000 € 26.484.000
Subsidiesaldo € -/- 3.925.000 € -/- 4.396.000
Overige kosten WSW personeel € 1.694.000 € 1.193.000
Loonkosten overige doelgroepen € - € 1.146.000
Loonkosten niet-WSW personeel € 6.063.000 € 6.528.000
Overige kosten € 3.228.000 € 3.611.000
Totaal kosten € 10.985.000 € 12.478.000
Bedrijfsresultaat € -/- 547.000 € -/- 422.000
Resultaat deelnemingen € 547.000 € 422.000
Groepsresultaat € 0 € 0
© 2018 MTB