2018.
"Verder ontwikkelen"

Bestuursverslag

MTB maakt zich al decennia lang sterk om mensen die het op eigen kracht niet redden op de arbeidsmarkt aan werk te helpen om daarmee mensen weer richting te geven aan hun eigen loopbaan en al werkend (weer) mee te doen aan de maatschappij. ‘Leren en werken’ en ‘leren werken’ zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met MTB.

Lees verder

Verslag raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is primair belast met het toezicht op het bestuur, zowel vanuit strategisch als operationeel perspectief. De rol, taken en samenstelling van de RvC zijn beschreven in het reglement van de RvC.

Lees verder

Financiën

TIP: Om 2018 met 2017 te vergelijken, kunt u de data in de tabel "swipen". U ziet de cijfers van 2018. Door met u vinger naar rechts te "swipen" ziet u de gegevens van 2017. Of gebruik de pijltjes boven de tabel.

Activa 2018 2017
Vaste activa € 5.645.000 € 5.562.000
Vlottende activa
- voorraden € 91.000 € 79.000
- debiteuren € 2.460.000 € 2.744.000
- vorderingen op aandeelhouders € 714.000 € 2.959.000
- vorderingen op deelnemingen € 35.000 € 66.000
- belastingen en premies sociale verzekeringen € 483.000 € 387.000
- overige vorderingen en overlopende activa € 366.000 € 1.750.000
- liquide middelen € 1.924.000 € 1.484.000
TOTAAL € 11.718.000 € 15.031.000
Passiva 2018 2017
Groepsvermogen € -/- 8.139.000 € -/- 8.904.000
Achtergestelde leningen vanuit aandeelhouders € 11.335.000 € 12.100.000
Garantievermogen € 3.196.000 € 3.196.000
Voorzieningen € 1.561.000 € 1.986.000
Overige langlopende schulden € - € -
Kortlopende schulden:
- schulden aan kredietinstellingen € 413.000 € 1.490.000
- crediteuren € 1.163.000 € 1.079.000
- schulden aan aandeelhouders € 885.000 € 2.411.000
- belastingen en sociale premies € 1.323.000 € 1.386.000
- overige schulden € 3.177.000 € 3.483.000
TOTAAL € 11.718.000 € 15.031.000
2018 2017
Omzet € 14.777.000 € 16.208.000
Inkopen e.d. € 3.662.000 € 4.282.000
Toegevoegde waarde € 11.115.000 € 11.926.000
Gemeentelijke bijdrage WSW € 809.000 € 877.000
Overige opbrengsten € 3.141.000 € 1.560.000
Totaal opbrengsten € 15.065.000 € 14.363.000
Loonkosten WSW-personeel € 27.972.000 € 29.226.000
Rijkssubsidie WSW € 23.282.000 € 25.301.000
Subsidiesaldo € -/- 4.690.000 € -/- 3.925.000
Overige kosten WSW-personeel € 1.043.000 € 1.694.000
Loonkosten overige doelgroepen € 187.000 € -
Loonkosten niet-WSW personeel € 6.149.000 € 6.063.000
Overige kosten € 3.435.000 € 3.230.000
Totaal kosten € 10.814.000 € 10.987.000
Bedrijfsresultaat € -/- 439.000 € -/- 549.000
Resultaat deelnemingen € 436.000 € 547.000
Financiële baten en lasten € 768.000 € 2.000
Groepsresultaat € 765.000 € 0
© 2019 MTB