Like ons op facebook
Volg ons op twitter
Volg ons op youtube
Volg ons op linkedin
 

Algemene voorwaarden

MTB – Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, opdrachten & de aanneming van werk MTB Regio Maastricht N.V. en aan haar gelieerde dochterondernemingen (hierna zowel separaat als gezamenlijk aangemerkt als: “MTB”), hebben de navolgende voorwaarden opgesteld (hierna: de “Algemene Voorwaarden”), welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, akte nummer 23/2015 AL, d.d. 18 september 2015.

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de partij die aan MTB de opdracht geeft tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, het uitvoeren van een opdracht en/of tot aanneming van werk;

b. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten: het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in de zin van de Wet Sociale Werkvoorziening en/of de Participatiewet;

c. Arbeidskrachten: werknemers die bij MTB of één van haar dochterondernemingen in dienst zijn en in die hoedanigheid aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld om aldaar onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever werkzaamheden te gaan verrichten.

d. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen MTB en de Opdrachtgever op basis waarvan de arbeidskracht, ten behoeve van de Opdrachtgever door tussenkomst van MTB, werkzaamheden zal gaan verrichten en waarin de duur van de terbeschikkingstelling zal worden vastgelegd of zo nauwkeurig mogelijk zal worden geschat;

e. Tarief: het bedrag per (door MTB vastgestelde) tijdseenheid, dat de Opdrachtgever aan MTB verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de Arbeidskracht;

f. Aanneming van werk: het buiten dienstbetrekking maar tegen betaling tot stand brengen en opleveren van een werk van stoffelijke aard ex artikel 7:750 e.v., waarbij MTB in dit kader te allen tijde als de aannemer fungeert.

g. Opdracht: de overeenkomst tussen MTB en een Opdrachtgever op grond waarvan MTB zich – tegen betaling van de overeengekomen prijs door de Opdrachtgever – verbindt tot de uitvoering van opgedragen werkzaamheden, de uitvoering van een opdracht of aanneming van werk.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van MTB, voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers, opdrachten of op aanneming van werk.

2.2 Voornoemde overeenkomst(en) en/of opdracht komt slechts tot stand, indien en voor zover een daartoe uit het handelsregister blijkende bevoegde functionaris van MTB de overeenkomst en/of opdracht heeft getekend, tenzij MTB desalniettemin de overeenkomst schriftelijk bekrachtigt. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van een Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in voorkomend geval ongeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht. Bovendien wordt een zodanig niet-werkzaam beding geïnterpreteerd als een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking dat wel werkzaam is.

2.5 Indien en zodra de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden met MTB is overeengekomen, wordt bij wege van vaststelling Opdrachtgever geacht ook bij latere overeenkomsten (die zien op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, opdrachten of aanneming van werk) met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2.6 Opdrachtgever verklaart zich hierbij uitdrukkelijk akkoord met toezending van elektronische communicatie en kennisneming van voorwaarden per elektronische weg.

Artikel 3 – Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan tussen MTB en /of één van haar dochterondernemingen. Op de overeenkomst is, afhankelijk van de aard en het toepassingsbereik van de onderhavige werkzaamheden, de desbetreffende Cao van toepassing. Tussen de Arbeidskracht en de Opdrachtgever ontstaat geen arbeidsovereenkomst. MTB wijst voor iedere Arbeidskracht – indien noodzakelijk – een eigen begeleider aan.

3.2 Bij het ter beschikking stellen van de Arbeidskracht door MTB aan de Opdrachtgever, voert de Arbeidskracht de werkzaamheden uit onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever neemt hierbij dezelfde zorgvuldigheid als jegens zijn eigen werknemers in acht. MTB heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de Inleenovereenkomst.

3.3 Als de Opdrachtgever de terbeschikkingstelling van de Arbeidskracht wenst te beëindigen, dan is de Opdrachtgever een terstond opeisbare vergoeding – ter grootte van 100% van het laatstelijk geldende Tarief voor de betreffende Arbeidskracht, vermenigvuldigd met het aantal in de Inleenovereenkomst opgenomen tijdseenheden, gelegen in de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de Inleenovereenkomst zoals aanvankelijk overeengekomen - verschuldigd.

3.4 Behoudens bepalingen van dwingend recht, is MTB niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan door de Arbeidskracht aan zaken en/ of personen bij of van de Opdrachtgever en/of een derde, welke schade is ontstaan ten gevolge van: (i) de terbeschikkingstelling, ook wanneer mocht blijken dat de Arbeidskracht niet voldoet aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, (ii) eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de Arbeidskracht, (iii) toedoen of nalaten van de Arbeidskracht, de Opdrachtgever en/of derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de Arbeidskracht.

3.5 De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade, onder meer als bedoeld in dit artikel 3. De Opdrachtgever garandeert om MTB te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle eventuele vorderingen van de Arbeidskracht en/of derden, tot vergoeding van schade als, onder meer bedoeld in dit artikel 3., alsmede voor eventuele gevolgschade. Indien en voor zover MTB door de bevoegde rechter toch aansprakelijk zou worden gehouden voor schade, ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, dan beperkt deze aansprakelijkheid zich in alle gevallen tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door MTB gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende polis.

3.6 De facturen van MTB aan de Opdrachtgever zijn gebaseerd op de ingevulde, door de Opdrachtgever geaccordeerde tijdsverantwoording. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling van de tijdsverantwoording. In geval van discrepantie tussen de door MTB en door de Opdrachtgever bijgehouden tijdsverantwoording, prevaleert de door MTB bijgehouden tijdsverantwoording, tenzij de Opdrachtgever omgaand het tegendeel ten genoegen van bewijst.

3.7 Indien de Opdrachtgever niet aan het gestelde in artikel 3.6 voldoet, dan zal MTB de Opdrachtgever factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden.

3.8 Tariefwijzigingen ten gevolge van wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving en/of cao, worden, separaat van jaarlijkse prijswijzigingen gebaseerd op de CBS-index (Consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens naar consumentengoederen (basisjaar 2006 = 100; 00000 Totaal bestedingen) met ingang van het tijdstip van de wijzigingen doorberekend aan de Opdrachtgever, zonder dat de overeenkomst hiervoor behoeft te worden aangepast.

Artikel 4 – Opdrachtverlening / aanneming van werk

4.1 MTB voert Opdrachten, anders dan bedoeld onder artikel 2 en 3, uit op de wijze zoals een redelijk handelend opdrachtnemer betaamt. Te allen tijde is hier sprake van een inspanningsverplichting, tenzij uit de aard van de overeenkomst uitdrukkelijk sprake is van een resultaatsverplichting.

4.2 In geval van aanneming van werk in de bouwsector, zijn mede van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AvA 2013), indien en voor zover van de inhoud van de AvA 2014 niet uitdrukkelijk is afgeweken in de Opdracht. Een exemplaar van de AvA

2013 wordt bij ondertekening van de Opdracht – indien deze ziet op aanneming van werk in de bouwsector – aan de Opdrachtgever verstrekt, waarbij de Opdrachtgever tekent voor ontvangst. De voorwaarden zijn te vinden op www.mtb.nl/algemene-voorwaarden. Of er sprake is van een afwijking van de AvA 2013, op grond waarvan de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is ter discretie van MTB. In een dergelijk geval beslist MTB welke set voorwaarden ten aanzien van het geschilpunt prevaleert, waarbij de andere voorwaarden door MTB aanvullend van toepassing kunnen worden verklaard. Bij twijfel of er sprake is van opdrachtverlening onder artikel 4.1 of aanneming van werk onder artikel 4.2 beslist, bij wege van vaststelling, MTB.

4.3. De aansprakelijkheid van MTB in het kader van deze algemene voorwaarden en alle door MTB ondernomen activiteiten is beperkt tot het in dit artikellid bepaalde, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van MTB. Gevolgschade en/of indirecte schade onder welke noemer dan ook is te allen tijde uitgesloten. Indien en voor zover MTB door de bevoegde rechter toch aansprakelijk zou worden gehouden voor schade, ontstaan bij de uitvoering van de Opdracht, dan beperkt deze aansprakelijkheid zich in alle gevallen tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door MTB gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende polis, en, bij gebreke daarvan, maximaal tot het door MTB ter zake van de overeenkomst in rekening gebrachte bedrag gedurende het laatste jaar, verminderd met eventuele in rekening gebrachte of te brengen kosten derden. Indien MTB zich op beperkingen van aansprakelijkheid onder deze of andere voorwaarden kan beroepen is uitsluitend MTB gerechtigd daarin een keuze te maken. Aanspraken dienen op straffe van verval binnen uiterlijk 12 maanden na de uitvoering van de opdracht waar de schade uit voortvloeit schriftelijk aangetekend bij MTB te worden ingediend.

4.4 De Opdrachtgever garandeert de door MTB in deze voorwaarden opgenomen bedingen bij wege van derdenbeding deel uit te laten maken van overeenkomsten die de Opdrachtgever met derden sluit waarbij feitelijk of juridisch gebruik wordt gemaakt van de door MTB te leveren werkzaamheden, diensten en/of roerende zaken. De Opdrachtgever garandeert MTB te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle eventuele vorderingen van derden waarmee de Opdrachtgever direct of indirect een relatie heeft, welke vrijwaring zich tevens uitstrekt tot alle interne en externe kosten, waaronder advocaatkosten.

Artikel 5 – Prijs & betaling

5.1 De door MTB gehanteerde prijzen zijn telkens exclusief BTW en kosten, en zijn vast en bindend, tenzij door MTB uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. MTB is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen aan eventueel opgetreden wijzigingen in omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op de prijs.

5.2 MTB verricht geen meerwerk dan na voorafgaande (schriftelijke) opdracht door de Opdrachtgever. De kosten van het meerwerk worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraak op vergoeding van meerwerk overigens onverlet.

5.3 MTB factureert maandelijks, onverminderd het gestelde in de laatste volzin van dit artikellid. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan MTB werken bevrijdend. De Opdrachtgever is verplicht om binnen een termijn van dertig (30) dagen te betalen in euro. Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval worden alle vorderingen van MTB op de Opdrachtgever in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan MTB toekomende rechten. MTB is te allen tijde gerechtigd tot, in de ogen van

MTB, het verzoeken van genoegzame zekerheidsstelling.

5.4 Onverhoopte klachten van de Opdrachtgever over de uitvoering door MTB van de overeenkomst, Opdracht of aanneming van werk schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever, zoals genoemd in artikel 5.3, niet op.

5.5 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening. MTB en aan haar gelieerde ondernemingen zijn te allen tijde gerechtigd tot verrekening binnen de groepsondernemingen onderling

Artikel 6 – Slotbepalingen

6.1 Indien er sprake is van een overmachtsituatie, waaronder maar niet beperkt tot oorlog, stakingen van werknemers van MTB of door MTB ingeschakelde derden, overstroming, brand, molest, import- en exportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, energiestoringen en overige situaties die MTB buiten haar wil beletten de overeenkomst naar behoren uit te voeren is MTB gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden. MTB is in dat geval nimmer gehouden tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever.

6.2 MTB is gerechtigd om, indien de Opdrachtgever enige verplichting van de overeenkomst, opdracht of aanneming van werk niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien goede grond bestaat dat de Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, opdracht of aanneming van werk niet zal kunnen nakomen, alsmede bij faillissement, surseance van betaling , ontbinding, liquidatie en stillegging van de Opdrachtgever en/of onvoldoende liquiditeit van de Opdrachtgever of bij een verandering van zeggenschap binnen de onderneming van Opdrachtgever, de uitvoering van de Overeenkomst en/of opdracht en/of aanneming van werk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd de overige aan MTB toekomende rechten geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden. MTB is daarbij niet gehouden tot enige schadevergoeding die de Opdrachtgever als gevolg van deze gehele/gedeeltelijke opschorting/ontbinding zou kunnen lijden.

6.3 De Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle informatie waarvan zij in het kader van

(de uitvoering van) een de overeenkomst, opdracht of aanneming van werk kennisneemt, tenzij de Opdrachtgever hier op basis van de wet van af mag wijken en/of anders door MTB schriftelijk is overeengekomen. Deze geheimhoudingsverplichting geldt op straffe van een direct opeisbare boete ad € 10.000,- per dag of gedeelte van de dag, onverminderd het recht van MTB om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen en/of overige haar toekomende rechten uit te oefenen.

6.4 Opdrachtgever verklaart zich hierbij er uitdrukkelijk mee akkoord dat MTB communicatie via elektronische weg aan opdrachtgever mag verzenden.

6.5 Op alle met MTB gesloten opdrachten, waarvan deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in Maastricht.

6.6 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van opdrachten of deze Algemene Voorwaarden, zullen met uitsluiting van iedere andere rechtbank worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, locatie Maastricht. MTB – Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, opdrachten & de aanneming van werk MTB Regio Maastricht N.V. en aan haar gelieerde dochterondernemingen (hierna zowel separaat als gezamenlijk aangemerkt als: “MTB”), hebben de navolgende voorwaarden opgesteld (hierna: de “Algemene Voorwaarden”), welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, akte nummer 23/2015 AL, d.d. 18 september 2015.